Enimerosi 247

Translate

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ


Σχόλια-Eπικοινωνία

Τις καταγγελίες, τα παράπονα, τις απόψεις σας και ότι
χιουμοριστικό έχετε να πείτε, μπορείτε να τα στείλετε στο email: enimerosi247@hotmail.com


ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Εκλογές ΣΥΡΙΖΑ: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη διαδικασία της Κυριακής 24 Σεπτεμβρίου

Λίγες ώρες έμειναν για να ανοίξουν οι κάλπες για τον 2ο γύρο των εσωκομματικών εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ ώστε να αναδειχθεί ο νέος πρόεδρος του κόμ...

Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023

ΥΠΟΙΚ: Στο «σφυρί» έργα τέχνης, άυλοι τίτλοι και άλλα κινητά περιουσιακά στοιχεία από εγκληματικές δραστηριότητες

Κατηγορία Οικονομία στις   12:40 μ.μ.  |  Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023Πώληση κινητών περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 300.000 ευρώ που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και δεσμεύονται, κατάσχονται ή δημεύονται στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, όπως είναι έργα τέχνης και άυλοι τίτλοι, προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών.


Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τη «Διαχείριση των δεσμευμένων, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχεμένων, και των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες».


Με νομοσχέδιο, το Υπουργείο Οικονομικών θα είναι σε θέση να πουλάει έργα τέχνης και να νοικιάζει ακίνητα κατασχεμένα από εγκληματικές δραστηριότητες. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στην ΕΤΑΔ να διαχειρίζεται τα δεσμευμένα ακίνητα, αποκλειστικά μέσω της εκμίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης τους έναντι ανταλλάγματος, ενώ αποκλείεται η εκποίηση τους.


Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, από την παραχώρηση δημευμένων περιουσιακών στοιχείων επωφελούνται ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και δημόσιες υπηρεσίες, καθώς στόχος είναι η κατά περίπτωση διάθεσή τους για κοινωφελείς σκοπούς, για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και για την ικανοποίηση του θύματος, λαμβανομένου υπόψη και του συμφέροντος του υπόπτου ή κατηγορουμένου.


Νέος Φορέας Διαχείρισης 


Την εποπτεία της αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων θα έχει ο Φορέας Διαχείρισης υπό τη Γενική Διεύθυνση του ΣΔΟΕ, ενώ συστήνεται Κεντρικό Μητρώο Διαχείρισης Δεσμευμένων και Δημευμένων Περιουσιακών Στοιχείων ήτοι ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που θα συμβάλλει στον συντονισμό όλων των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην αξιοποίηση τω δεσμευμένων, κατασχεμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων.


Για κάθε περιουσιακό στοιχείο καταρτίζεται και τηρείται φάκελος όπου καταχωρίζονται από την αρμόδια αρχή διαχείρισης το είδος των δεσμευμένων ή κατασχεμένων ή δημευμένων περιουσιακών στοιχείων, ανά κατηγορία, όπως ενδεικτικά ακίνητο, τροχοφόρο όχημα, μηχάνημα, πλωτό σκάφος, εναέριο μέσο, μετρητά, τραπεζικός λογαριασμός, θυρίδα, άυλος τίτλος. Η καταχώριση περιλαμβάνει επιπλέον αναλυτική περιγραφή τους βάσει των εξατομικευμένων χαρακτηριστικών τους.


Η αξιοποίηση


Ο Φορέας Διαχείρισης μπορεί να προβαίνει στην αξιοποίηση των δεσμευμένων, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων, πριν από την έκδοση αμετάκλητης απόφασης που καθορίζει την τύχη τους, να εκποιεί τα κινητά περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα από φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις, πλην Φ.Π.Α. και ειδικού φόρου κατανάλωσης, να διαθέτει τα κινητά περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα από φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις για την κάλυψη των αναγκών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της και να εκποιεί ή διαθέτει δεσμευμένα κινητά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης οικονομικής αξίας.


Στα κινητά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται: χερσαία, πλωτά ή εναέρια μέσα, έργα τέχνης, άυλοι τίτλοι ή αντικείμενα που αποτελούν πολιτιστικά αγαθά, για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι προέρχονται, άμεσα ή έμμεσα, από την τέλεση ποινικών αδικημάτων ή χρησιμοποιήθηκαν ως όργανα για τη διάπραξη αυτών και ενόψει πιθανής δήμευσής τους, όταν προβλέπεται από το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο η δήμευση ως παρεπόμενη ποινή, και λοιπά κινητά περιουσιακά στοιχεία.


Ως κινητά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης οικονομικής αξίας θεωρούνται αυτά των οποίων η εκτιμηθείσα αξία υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ. Η εκποίηση διενεργείται μόνο εάν επιτευχθεί πλειστηρίασμα ίσο ή μεγαλύτερο του 85% της εκτιμηθείσας αξίας. Αν δεν επιτευχθεί πλειστηρίασμα τουλάχιστον ίσο με το 85% της αξίας ύστερα από τρεις δημοπρασίες, είναι δυνατή η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων με αναπροσαρμογή του κατώτατου τιμήματος.


Διαχείριση κινητών περουσιακών στοιχείων


1. Όταν δεσμεύονται ή κατάσχονται κινητά περιουσιακά στοιχεία, η αρμόδια αρχή της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 9, η οποία διατάσσει τη δέσμευση ή επιβάλλει την κατάσχεση, κοινοποιεί τη σχετική διάταξη ή έκθεση κατάσχεσης στον Φορέα Διαχείρισης.


2. Με την κοινοποίηση της διάταξης ή της έκθεσης κατάσχεσης ενημερώνεται ο Φορέας Διαχείρισης για το είδος του δεσμευθέντος περιουσιακού στοιχείου και για την υπηρεσία, η οποία έχει ορισθεί ως μεσεγγυούχος αυτού και ευθύνεται για τη φύλαξή του, μέχρι το αμετάκλητο της απόδοσης ή της δήμευσης.


3. Τα κινητά περιουσιακά στοιχεία που δεσμεύονται ή κατάσχονται εκποιούνται μόνο μετά από το αμετάκλητο της απόφασης για τη δήμευσή τους.


4. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εκποίηση ή η διάθεση των κινητών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των κινητών περιουσιακών στοιχείων μεγάλης οικονομικής αξίας, από τον Φορέα Διαχείρισης, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη φύλαξη κατά τη διαχείριση αυτών, εφόσον τηρηθεί η διαδικασία της παρ. 6. Η εκποίηση δύναται να πραγματοποιηθεί, μετά από προηγούμενη ακρόαση του ιδιοκτήτη, εφόσον τα στοιχεία του είναι γνωστά, όταν συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:


α) Δεν διατάσσεται η άρση της δέσμευσης ή της κατάσχεσης αυτών μετά από την πάροδο διαστήματος έξι (6) μηνών από τη διενέργεια αυτής, και


β) διαπιστώνεται ότι η φύλαξη καθίσταται οικονομικά ασύμφορη ή ιδιαιτέρως δαπανηρή ή υφίσταται κίνδυνος για τη μείωση ή την απώλεια της οικονομικής τους αξίας, λόγω αχρησίας ή των συνθηκών φύλαξης ή άλλων κινδύνων.


5. Τα δεσμευμένα κινητά περιουσιακά στοιχεία είναι δυνατόν να διατίθενται, υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 4, είτε δωρεάν, είτε έναντι ανταλλάγματος σε φορείς του δημόσιου τομέα της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (A’ 143), σώματα ασφαλείας, Οργανώσεις Κοινωνίας των Πολιτών (Ο.Κοι.Π) και Κοινωφελείς Φορείς των περ. α και β, αντίστοιχα, του άρθρου 4 του ν. 4873/2021 (Α΄248) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους.


6. Πριν από την εκποίηση ή τη διάθεση των στοιχείων των παρ. 4 και 5, ζητείται η σύμφωνη γνώμη της εισαγγελικής ή δικαστικής αρχής, στην οποία εκκρεμεί η υπόθεση και συντάσσεται έκθεση εκτίμησης της αξίας τους, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 10 του άρθρου 24.


7. Το τίμημα ή το αντάλλαγμα από την εκποίηση ή τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με την παρ. 6, κατατίθεται στον δεσμευμένο υπολογαριασμό του δικαιούχου ή της υπόθεσης, ο οποίος τηρείται στο Τ.Π.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 11. Στον ίδιο υπολογαριασμό κατατίθενται και πάσης φύσεως πρόσοδοι που προέρχονται από τα περιουσιακά στοιχεία του παρόντος, στο στάδιο της δέσμευσης ή της κατάσχεσης.


8. Αν μετά από την εκποίηση ή τη διάθεση δεσμευμένου ή κατασχεθέντος περιουσιακού στοιχείου διατάχθηκε αμετάκλητα η απόδοσή του στον ιδιοκτήτη, καταβάλλεται σε αυτόν το ποσό που αντιστοιχεί στο τίμημα ή το αντάλλαγμα της εκποίησης ή διάθεσης, το οποίο είναι κατατεθειμένο στον υπολογαριασμό του Τ.Π.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 11, μετά από εντολή του Φορέα Διαχείρισης προς το Τ.Π.Δ., κατ’ ανάλογη εφαρμογή των παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 177 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα για την καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη λόγω εκποίησης ή διάθεσης κατασχεθέντος μεταφορικού μέσου ή μηχανήματος έργου ή εμπορευματοκιβωτίου για το οποίο διατάσσεται απόδοση με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.


Πηγή: dikaiologitika.gr

Κατώτατος μισθός: Στα 780 ευρώ από την 1η Απριλίου – Στα 479 ευρώ το επίδομα ανεργίας

στις   12:39 μ.μ.  | 

 


Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης μετά τις ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την αύξηση στον κατώτατο μισθό. Όπως ανακοινώθηκε από την 1η Απριλίου, ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 780 ευρώ.


Η νέα αύξηση, θα συμπαρασύρει τα επιδόματα ανεργίας και όλες τις παροχές που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό.Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει προς τα πάνω μια σειρά από επιδόματα όπως το επίδομα ανεργίας. Ήταν 399 ευρώ το 2019 και στη συνέχεια ανέβηκε στα 438 ευρώ και πλέον θα είναι 479 ευρώ. Δεν αυξάνεται μόνο αυτό αλλά συνολικά 19 επιδόματα.


Όπως είπε ο Κωστής Χατζηδάκης, αν μετρήσουμε των κατώτατο μισθό σε 12 μηνιαίες καταβολές είναι ήδη 832 ευρώ το μήνα, είπε και καλύπτονται 585.000 σε σύνολο 2,5 εκατ. εργαζομένων. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι είναι μειωμένοι κατά 60.000 σε σχέση με το 2021 και αυτό δείχνει την δυναμική της οικονομίας.


Υπογράμμισε ότι δεν αυξήθηκε μόνο ο κατώτατος μισθός αλλά και ο μέσος μισθός και σύμφωνα με την ΕΡΓΑΝΗ έχουν αυξηθεί κατά 12,4% σε σχέση με το 2019.  


Η μείωση της ανεργίας η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας αλλά και η ανάκαμψη της οικονομίας που θα συνεχιστεί το 2023 συνέβαλλαν στην λήψη της απόφασης αυτής.


Το κατώτατο ημερομίσθιο θα διαμορφωθεί στα 34,84 ευρώ. Ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι αν λογαριάσουμε τον κατώτατο μισθό σε 12μηνη βάση είναι 910 ευρώ. Τόνισε ακόμα ότι η αύξηση αυτή σημαίνει ότι σε σχέση με το 2019 τώρα θα υπάρχει ένας κατώτατος μισθός που θα είναι 152 ευρώ παραπάνω ανά εργαζόμενο.  


Ο «καθαρός» κατώτατος μισθός

Το 2019 έμεναν στην τσέπη του εργαζόμενου 548 ευρώ και τώρα με 14 καταβολές, 667 ευρώ. Σε 12μηνη βάση το 2019 ο καθαρός μισθός ήταν 639 ευρώ και τώρα θα είναι 778 ευρώ.


Οι εργαζόμενοι όπως είπε, βλέπουν 3 καθαρούς μισθούς στην τσέπη τους σε ετήσια βάση. Το 2019 έβαζαν στην τσέπη τους 7767 ευρώ και τώρα 9336 ευρώ. Παραπάνω δηλαδή 1669 ευρώ ή 21,8%.


Υπάρχει από το 2020 ένα όφελος από την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Έχουμε δηλαδή λόγω της μείωσης αυτής αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος κατά 205 ευρώ το χρόνο και μείωση του μη μισθολογικού κόστους κατά 275 ευρώ το έτος.


Για τις τριετίες, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι έχουν ρυθμιστεί με συγκεκριμένο τρόπο από το 2012. Όσοι έχουν 3 τριετίες θα πάρουν παραπάνω χρήματα έως και 30%. Θα παίρνει 1183 ευρώ το μήνα.


Νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών μετά τις εκλογές

Δεσμευθήκαμε για μείωση εισφορών κατά 5% και έχουμε κάνει 4,4%. Ισχύει η δέσμευση του πρωθυπουργού ότι μετά τις εκλογές θα μειώσουμε και άλλο τις ασφαλιστικές εισφορές. Και με την μείωση της παραβατικότητας μέσω της ψηφιακής κάρτας θα προχωρήσουμε με πιο δομημένο τρόπο στη περεταίρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.


Για τις τριετίες ο υπολογισμός θα γίνει σε ετήσια βάση. Θα γίνει ένας υπολογισμός και θα ληφθούν οι αποφάσεις. Η ανεργία όμως δεν πέφτει αυτόματα. Έπεσε από το 17,5% στο 10,7% γιατί συνέτρεξαν μια σειρά προϋποθέσεις. Αν δεν υπάρξει πολιτική σταθερότητα τότε η ανεργία θα ανέβει και άλλο.Ήθελε να γίνει «μάγκας» στο σχολείο του και κατέληξε στον εισαγγελέα - Η αλήθεια για την κακόγουστη φάρσα

Κατηγορία Σχολεία στις   11:51 π.μ.  | Η έρευνα οδήγησε στην ταυτότητα του μαθητή που έκανε φάρσα για τοποθέτηση βόμβας στο σχολείο του, στη Θεσσαλονίκη. Οι συμμαθητές του, είχαν βγει από το Λύκειο στην Καλαμαριά…


Ανήλικος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, με την κατηγορία ότι τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση, αναφέροντας ψευδώς ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός σε Λύκειο της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Η φάρσα διαπιστώθηκε πολύ γρήγορα και η έρευνα οδήγησε στον ανήλικο που κρυβόταν από πίσω. Ήθελε να κάνει πλάκα, να γίνει θέμα συζήτησης στο σχολείο του, αλλά η κατάληξη τον φέρνει ενώπιον της δικαιοσύνης.


Πρόκειται για 17χρονο μαθητή του σχολείου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διασπορά ψευδών ειδήσεων.


Όπως έγινε γνωστό, το τηλεφώνημα έγινε το πρωί της περασμένης Τρίτης 14 Μαρτίου του 2023, ενώ το σχολείο εκκενώθηκε για να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι από την Αστυνομία.


Ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.


Πηγή: newsit.gr

Σοκ και δέος για τους δανειολήπτες – Θα πληρώσουν έως και επτά δόσεις επιπλέον από το καλοκαίρι

Κατηγορία Τράπεζες στις   10:56 π.μ.  | 


Η ΕΚΤ δεν επηρεάστηκε τελικά και την χρηματοπιστωτική κρίση που βρίσκεται προ των θυρών στην Ευρώπη, μετά τα σοβαρά προβλήματα που έχουν ανακύψει με την Credit Suisse και προχώρησε στην εξαγγελθείσα αύξηση των επιτοκίων παρέμβασης κατά 50 μονάδες βάσης, προκαλώντας «έμφραγμα» στους δανειολήπτες οι οποίες βλέπουν το ύψος των δόσεων τους να εκτοξεύεται σε δυσθεώρητα ύψη.


Αν μάλιστα γίνει πράξη η «απειλή – υπόσχεση» της Κριστίν Λαγκάρντ ότι θα πράξει ότι απαιτείται ώστε να τιθασεύσει το τέρας του πληθωρισμού και προχωρήσει σε νέες αυξήσεις επιτοκίων (δύο από 25 μονάδες βάσης), τότε οι δανειολήπτες θα κληθούν από το καλοκαίρι να καταβάλλουν έως και επτά (!!!) δόσεις επιπλέον για ένα δάνειο 100.000 ευρώ που θα εξοφληθεί σε 30 χρόνια.


Σήμερα το Euribor 3μηνου με βάση το οποίο και διαμορφώνεται το τελικό επιτόκιο για τα περισσότερα δάνεια, ανέρχεται κοντά στο 3% και πλέον πολύ σύντομα θα φτάσει στο 3,5% και από το καλοκαίρι, με βάση τον σχεδιασμό θα διαμορφωθεί στο 4%.


Με βάση λοιπόν τα κρατούντα στην αγορά των στεγαστικών δανείων, που το τελικό επιτόκιο διαμορφώνεται σε Euribor συν 2,5 ποσοστιαίες μονάδες σε κάποιες περιπτώσεις είναι και τρεις, τότε το επιτόκιο αναμένεται να διαμορφωθεί στο 6%.


Βέβαια το επιτόκιο ποικίλει από τράπεζα σε τράπεζα και από πελάτη σε πελάτη, ωστόσο οι διαφορές δεν είναι πολύ μεγάλες.


Η συνολική επιβάρυνση σε ετήσια βάση μπορεί να φτάσει ακόμη και τις τέσσερις ή και πέντε επιπλέον δόσεις τον χρόνο. Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια ενός δανείου τόσο μεγαλύτερη είναι η συνολική επιβάρυνση.Ας δούμε μερικά ενδεικτικά παραδείγματα.


Για δάνειο 100.000 ευρώ δανείου διάρκειας 20 ετών είχε επιτόκιο 2,5% (Euribor 3μηνου που ήταν μηδενικό συν 2,5 ποσοστιαίες μονάδες, η μηναία δόση τον περασμένο Ιούλιο ήταν 537,77 ευρώ, πλέον θα ανέλθει στα 723,37 ευρώ, με επιτόκιο 6%. Διαφορά δηλαδή της τάξεως των 185,6 ευρώ το μήνα. Συνολικά τον χρόνο θα κληθεί να πληρώσει 2.2272 ευρώ, κάτι που μεταφράζεται σε 4,2 επιπλέον δόσεις επιπλέον τον χρόνο.


Για το ίδιο δάνειο, αλλά διάρκεια 30 χρόνια, η επιβάρυνση είναι αρκετά μεγαλύτερη. Συγκεκριμένα, η δόση τον περασμένο Ιούλιο ήταν 401,39 ευρώ τον μήνα και η νέα δόση θα διαμορφωθεί σε 607,27 ευρώ τον μήνα, επιβάρυνση δηλαδή 205,88 ευρώ τον μήνα. Αθροιστικά στην διάρκεια ενός έτους, το συνολικό ποσό που θα κληθεί να πληρώσει ο εν λόγω δανειολήπτης είναι της τάξεως των 2.470,56 ευρώ που αντιστοιχεί σε 6,1 δόσεις επιπλέον.


Γίνεται αντιληπτό ότι εφόσον η διάρκεια του δανείου φτάσει τα 35 χρόνια η ετήσια επιβάρυνση μπορεί να πλησιάσει τις 6,5 δόσεις επιπλέον τον χρόνο, ενώ από το καλοκαίρι ίσως ξεπεράσει και τις 7 επιπλέον δόσεις τον μήνα.Πηγή: newsit.gr

Προσοχή σε αυτό το mail: Διακινείται μήνυμα απάτη με «υπογραφή» της ΕΛΑΣ

Κατηγορία Τεχνολογία στις   10:00 π.μ.  | Νέο ψευδεπίγραφο – απατηλό ηλεκτρονικό μήνυμα διακινείται ως δήθεν επιστολή του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας - Η ΕΛΑΣ εφιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα e-mail που λαμβάνουν.


Συνεχίζονται οι προσπάθειες των επιτήδειων να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες. Αυτήν τη φορά, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, διακινείται μέσω διαδικτύου ένα νέο ψευδεπίγραφο – απατηλό μήνυμα με τη χρήση στοιχείων του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Σκούμα.


Συγκεκριμένα, οι δράστες χρησιμοποιώντας εκ νέου τα στοιχεία αυτά, σε επιστολή δήθεν αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, με εντυπώματα της Ελληνικής Αστυνομίας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες – χρήστες του διαδικτύου, με το πρόσχημα ότι βρίσκονται υπό έρευνα από αστυνομικές ή δικαστικές Αρχές για δήθεν υπόθεση παιδικής πορνογραφίας και άλλων αδικημάτων.


Μάλιστα, στην προσπάθειά τους να προσδώσουν «αληθοφάνεια» στη σχετική επιστολή χρησιμοποιούν εντύπωμα στρογγυλής σφραγίδας με δήθεν υπογραφή του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ αποστολέας της εν λόγω επιστολής φέρεται να είναι ηλεκτρονική διεύθυνση, που προσομοιάζει με αυτήν του Κέντρου Επικοινωνιών του Αρχηγείου (kepik.astynomia.gr30@gmail.com ), επιχειρώντας να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι προέρχεται από την Ελληνική Αστυνομία.


Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνεται από την ΕΛΑΣ ότι το παρακάτω κείμενο – μήνυμα που διακινείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ως δήθεν επιστολή του αρχηγού της ΕΛΑΣ, η οποία φέρει το ονοματεπώνυμό του, καθώς και ψευδή υπογραφή και σφραγίδα με επιγραφή «Ελληνική Δημοκρατία – Ελληνική Αστυνομία» είναι καταφανώς ψευδεπίγραφο και απατηλό και αποστέλλεται από δράστες που επιχειρούν προφανώς να εξαπατήσουν – παραπλανήσουν τους πολίτες.

Η ΕΛΑΣ εφιστά την προσοχή στους πολίτες να μην ανταποκρίνονται και να διαγράφουν το συγκεκριμένο μήνυμα, καθώς και να μην «ανοίγουν» τα συνημμένα αρχεία για αποφυγή προσβολής από κακόβουλο λογισμικό.


Παρόμοιες προσπάθειες εξαπάτησης είχαν εντοπιστεί τόσο κατά το προηγούμενο όσο και το τρέχον έτος με ανάλογα κείμενα – μηνύματα κάνοντας χρήση των στοιχείων αξιωματούχων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας.


Πηγή: dikaiologitika.gr

Έκανε βεντούζες στον σύζυγό της και πήρε φωτιά το σπίτι από το οινόπνευμα

Κατηγορία Κρήτη στις   9:00 π.μ.  | Μία ηλικιωμένη, που κατηγορείται για την πυρκαγιά στο σπίτι όπου διέμενε, μαζί με τον σύζυγό της, σε περιοχή της Κρήτης, φέρεται να υποστήριξε στην απολογία της ότι πήγε να κάνει βεντούζες στον σύζυγό της και προκλήθηκε φωτιά από το οινόπνευμα.


Για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για εμπρησμό από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για τον άνθρωπο, διώκεται η ηλικιωμένη που κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά στο σπίτι όπου διέμενε, μαζί με τον ηλικιωμένο σύζυγό της.


Η γυναίκα νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει, και σήμερα ανακρίτρια και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο για την απολογία της.


Σε αντίθεση με ό,τι είχε προκύψει προανακριτικά, σήμερα η ηλικιωμένη υποστήριξε ότι δεν είχε σκοπό να βάλει φωτιά, ενώ, τις τελευταίες δύο μέρες, ο σύζυγός της που είναι πολύπαθος, υπέφερε από πόνους στην πλάτη. Έτσι, όπως φέρεται να ισχυρίστηκε η ηλικιωμένη, πήγε να του κάνει βεντούζες και προκλήθηκε φωτιά από το οινόπνευμα.


«Η δικαιοσύνη έδειξε το ανθρώπινο της πρόσωπο»


Η δικηγόρος της οικογένειας Μαρίνα Παναγιωτάκη, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, δήλωσε στο Cretalive: «Σήμερα, αργά το μεσημέρι, σε δημόσιο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, η εντολέας μου, έδωσε τις κατάλληλες εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου και της εισαγγελέως προς απόκρουση των κακουργηματικών κατηγοριών της απόπειρας σε ανθρωποκτονία και του εμπρησμού.


»Η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για ένα ανθρώπινο σφάλμα και ότι η ανάφλεξη οφείλεται στην εσφαλμένη εφαρμογή θεραπευτικής πρακτικής με τη χρήση οινοπνεύματος. Καθ’ όλη τη διάρκεια της απολογίας η κατηγορούμενη ρωτούσε για την υγεία του συζύγου της και ζήτησε να επικοινωνήσει με τα τρία παιδιά της.


»Τόνισε ότι με τον άνδρα της είναι εξήντα χρόνια μαζί και ότι είναι πολύ αγαπημένο ζευγάρι και ψελλίζοντας είπε: "ήταν η κακιά ώρα". Τελικώς, μετά από σύμφωνη γνώμη της κας εισαγγελέως, η κα ανακρίτρια διέταξε την παρακολούθηση της κατηγορουμένης από ειδικό ψυχικής υγείας, χωρίς να της επιβάλει προσωρινή κράτηση. Είμαι πολύ ικανοποιημένη από την έκβαση της απολογίας και η Δικαιοσύνη για άλλη μία φορά έδειξε το ανθρώπινο της πρόσωπο».


Μετά την απολογία της, ο μοναδικός όρος που της επιβλήθηκε είναι να παρακολουθείται από ψυχίατρο.


Τόσο η υγεία της γυναίκας όσο και του συζύγου της επιβαρύνθηκαν λόγω του καπνού. Ο άνδρας παραμένει στη ΜΕΘ του νοσοκομείου σε σταθερή κατάσταση, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η υγεία του είναι βεβαρημένη.Πηγή: dikaiologitika.gr 

Αιματηρός επίλογος σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, νεκροί δυο αστυνομικοί - Αυτοκτόνησε ο δράστης

Κατηγορία Διεθνή στις   8:06 π.μ.  | Δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν σήμερα από ένοπλο στο Έντμοντον του δυτικού Καναδά, όταν έσπευσαν να διερευνήσουν περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.


Ήταν περίπου 01:00 (τοπική ώρα) όταν δύο αστυνομικοί, ηλικίας 30 και 35 ετών, έφθασαν σε σπίτι που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης. Δέχθηκαν πυρά από έναν νεαρό άνδρα κατά την άφιξή τους στο σημείο και δεν «πρόλαβαν να αντιδράσουν», ανέφερε η αστυνομία, συμπληρώνοντας ότι ο δράστης έβαλε τέλος στη ζωή του.


Μια γυναίκα διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένη σε νοσοκομείο και η κατάσταση της χαρακτηρίζεται κρίσιμη από τους γιατρούς.


«Το περιστατικό θα επηρεάσει την κοινότητά μας, αλλά πρέπει ο καθένας να σταθεί στο πλευρό του άλλου», είπε σε συνέντευξη Τύπου ο αρχηγός της αστυνομίας του Έντμοντον, Ντέιλ Μακφί.


«Είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη και θλιβερή ημέρα», είπε ο δήμαρχος Άμαρζιτ Σόχι. «Κάθε ημέρα, οι οικογένειες των αστυνομικών αποχαιρετούν τους αγαπημένους τους όταν φεύγουν για τη δουλειά, και ελπίζουν πως θα επιστρέψουν σώοι και αβλαβείς», συμπλήρωσε, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.


Ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό σχολίασε μέσω Twitter το περιστατικό, αναφέροντας ότι «καθημερινά οι αστυνομικοί εκτίθενται σε κινδύνους για να προστατεύσουν τους πολίτες» και ο θάνατος δύο αστυνομικών από πυρά ενόπλου στο Έντμοντον υπενθυμίζει σε όλους αυτήν την πραγματικότητα.


Τα τελευταία χρόνια, ο Καναδάς βρίσκεται αντιμέτωπος με έξαρση των κρουσμάτων ένοπλης βίας, έστω κι αν η συχνότητά τους είναι πολύ μικρότερη από τις γειτονικές Ηνωμένες Πολιτείες.


Πηγή: dikaiologitika.gr

Συντάξεις – Επίδομα προσωπικής διαφοράς: Στους λογαριασμούς των συνταξιούχων έως 31/03 – Και ρυθμίσεις οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία

Κατηγορία Συνταξιούχοι στις   7:03 π.μ.  | Ψηφίζεται η έκτακτη στήριξη σε συνταξιούχους με προσωπική διαφορά και οι ρυθμίσεις χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Τι προβλέπουν οι διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών τόσο για το επίδομα προσωπικής διαφοράς όσο και για την αναβίωση των 120 δόσεων. 


Η έκτακτη στήριξη σε συνταξιούχους με προσωπική διαφορά που λαμβάνουν χαμηλές και μεσαίες συντάξεις και οι διατάξεις που εξειδικεύουν τις ρυθμίσεις χρεών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης είναι οι σημαντικότερες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης (15/03/2023) στη Βουλή.


Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνονται στην ευρύτερη δέσμη μέτρων που παρουσιάστηκαν από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης τον περασμένο μήνα και αποσκοπούν στη στήριξη της κοινωνίας από την εισαγόμενη πληθωριστική κρίση που συνεχίζεται.


Ειδικότερα:


Θεσπίζεται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 200-300 ευρώ σε συνταξιούχους που λόγω προσωπικής διαφοράς ωφελήθηκαν λίγο ή καθόλου από την αύξηση 7,75% που ξεκίνησε να ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2023. Με την ενίσχυση καλύπτεται το σύνολο των συνταξιούχων με προσωπική διαφορά και με αποδοχές κύριας σύνταξης έως και 1.600 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 1.112.000 συνταξιούχοι. Η ενίσχυση κλιμακώνεται με βάση το ύψος της καταβαλλόμενης σύνταξης και της προσωπικής διαφοράς.


Ποιοι θα πάρουν 300 ευρώ, ποιοι 250 και ποιοι 200 ευρώ


-Έκτακτη ενίσχυση 300 ευρώ θα λάβουν οι συνταξιούχοι που δεν είδαν καθόλου την αύξηση 7,75% λόγω της προσωπικής διαφοράς και λαμβάνουν κύρια σύνταξη έως και 1.100 ευρώ.

=Έκτακτη ενίσχυση 250 ευρώ θα λάβουν οι συνταξιούχοι που δεν είδαν καθόλου την αύξηση 7,75% λόγω της προσωπικής διαφοράς και λαμβάνουν κύρια σύνταξη πάνω από 1.100 έως και 1.600 ευρώ το μήνα ή είδαν μικρότερη αύξηση (έως 3,49%) και λαμβάνουν κύρια σύνταξη έως και 1.100 ευρώ.

-Έκτακτη ενίσχυση 200 ευρώ θα λάβουν οι συνταξιούχοι που είδαν αύξηση έως και 3,49% και λαμβάνουν κύρια σύνταξη πάνω από 1.100 έως και 1.600 ευρώ ή αύξηση από 3,5% έως και 6,99% και λαμβάνουν κύρια σύνταξη έως και 1.100 ευρώ.


Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται έως τις 31 Μαρτίου 2023. Είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων. Δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς δημόσιους φορείς, δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του ΕΦΚΑ.


Nέο πλαίσιο ρυθμίσεων οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης


Την ίδια στιγμή, θεσπίζεται νέο πλαίσιο ρυθμίσεων οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες δυσκολίες που προκάλεσαν στους οφειλέτες μετά την πανδημία του κορονοϊού η ενεργειακή κρίση και η σημαντική αύξηση του πληθωρισμού. Οι προβλέψεις νέου αυτού πλαισίου είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με αυτές που προβλέπονται για τα χρέη προς την Εφορία.


Συγκεκριμένα:


Για όσους έχουν απωλέσει τις ασφαλιστικές ρυθμίσεις των 120 ή 72 δόσεων έως την 1η Φεβρουαρίου 2023, δίνεται η δυνατότητα να τις αναβιώσουν, καταβάλλοντας δύο μηνιαίες δόσεις που καλύπτουν τις δυο παλαιότερες οφειλόμενες δόσεις έως τις 31 Ιουλίου 2023. Οι δόσεις που έχουν απωλεσθεί μεταφέρονται, έντοκα, στο τέλος της ρύθμισης.


Η αναβίωση γίνεται με αίτηση του οφειλέτη που υποβάλλεται μέχρι τις 31 Ιουλίου 2023, εφόσον οι οφειλές δεν έχουν υπαχθεί μετά την απώλεια της ρύθμισης και πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας νομοθετικής διάταξης: α) σε ρύθμιση οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του ν. 4469/2017 ή, β) σε ρύθμιση οφειλών του ν. 4738/2020 («δεύτερη ευκαιρία»). Επιπροσθέτως, ο οφειλέτης δεν πρέπει να έχει άλλες ληξιπρόθεσμες και μη ρυθμισμένες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ. Αν έχει και άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές, η αναβίωση της ρύθμισης συντελείται υπό την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση που τηρείται.


Η αναβίωση πραγματοποιείται με όλα τα ευεργετήματα και τις υποχρεώσεις της απωλεσθείσας ρύθμισης, π.χ. χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, αναστολή της συνέχισης της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί των οφειλών που ρυθμίζονται κτλ.


Με άλλη διάταξη, προβλέπεται ότι οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης (πλην του ΤΕΚΑ) που αφορούν περιόδους απασχόλησης Σεπτεμβρίου 2021 έως Δεκεμβρίου 2022 και που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής 36 έως και 72 δόσεων, με το αντίστοιχο επιτόκιο που ισχύει στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Στη νέα αυτή ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που είναι ενταγμένες σε εξυπηρετούμενες – κατά την 1η Φεβρουαρίου 2023 – πάγιες ρυθμίσεις, εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν, αποκλειστικά, οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά τις παραπάνω περιόδους απασχόλησης (Σεπτέμβριος 2021 με Δεκέμβριο 2022). Οφειλέτες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ που δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση που τηρείται δεν μπορούν να κάνουν χρήση του νέου σχήματος.


Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται και σε αυτή την περίπτωση μέχρι τις 31 Ιουλίου 2023. Η υπαγωγή συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα καταβολής της πρώτης δόσης. Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση καθορίζονται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε 30 ευρώ. Ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου των ρυθμισμένων οφειλών, χωρίς την επιβάρυνση επιτοκίου. Η ρύθμιση χάνεται αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει ποσό δόσεων που αντιστοιχεί δυο δόσεις της ρύθμισης ή δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.


Με το ίδιο νομοσχέδιο:


Θεσπίζεται η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για επιδότηση ανεργίας. Προβλέπεται συγκεκριμένα ότι για να επιδοτηθεί ο άνεργος υποβάλλει αίτηση για επιδότηση στην αρμόδια υπηρεσία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ήτοι στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης του τόπου κατοικίας του μέσα σε 60 ημέρες από τη λύση της σχέσης εργασίας. Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο αρμόδιο κατάστημα ή ηλεκτρονικά.


Παρέχονται διευκολύνσεις καταβολής των ασφαλιστικών οφειλών των επιχειρήσεων στον κλάδο της γουνοποιίας λόγω του πολύ μεγάλου πλήγματος που έχουν δεχθεί με δεδομένο ότι οι κύριοι πελάτες τους προέρχονται από τη Ρωσία και την Ουκρανία


Προβλέπεται υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον τ. ΟΓΑ για φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών και εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μικρότερης από 500 ΚW (προηγουμένως το όριο ήταν τα 100 KW).


Καταργούνται τα βιβλιάρια εργασίας μισθωτών στα ξενοδοχεία. Η πλήρωση των προϋποθέσεων για την πρόσληψη ή απασχόληση (να μην πάσχει ο μισθωτός από μεταδοτική ή μολυσματική νόσο και να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για απάτη, κλοπή, υπεξαίρεση κ.α.) αποδεικνύονται με την προσκόμιση των αντίστοιχων ιατρικών βεβαιώσεων και αντιγράφου ποινικού μητρώου.

Οι συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του έκτακτου προσωπικού των προνοιακών φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και που παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά την έναρξη ισχύος της ρύθμισης παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι την δημοσίευση του διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων διοριστέων της υπ΄αριθμ 7Κ/2019 Προκήρυξης ΑΣΕΠ και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.


Τέλος, εισάγεται ρύθμιση που ανοίγει το δρόμος για την έκδοση νέου Γενικού Κανονισμού για τις φορτοεκφορτωτικές εργασίες στα λιμάνια της χώρας, σε συμμόρφωση με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.Πηγή: newsit.gr

59χρονος στην Ιωάννινα έκλεβε γυναικεία εσώρoυχα από τα μπαλκόνια – Συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ

Κατηγορία Τοπικά νέα στις   6:10 π.μ.  | 


Στην κατοχή του βρέθηκαν τρία γυναικεία εσώρουχα..

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας 59χρονο ημεδαπός στα Ιωάννινα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή, εξύβριση, διατάραξη οικιακής ειρήνης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.


Ειδικότερα, έπειτα από καταγγελία για ενοχλητικό άτομο, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 59χρονο να επιβαίνει στο αυτοκίνητό του. Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν, βρήκαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και κατάσχεσαν αναδιπλούμενο μαχαίρι, συνολικού μήκους 24 εκατοστών καθώς και τρία γυναικεία εσώρουχα.


Από την προανάκριση που διενεργήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Ιωαννίνων, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος προέβαινε κατ’ επανάληψη στην επίμονη παρακολούθηση δύο νεαρών γυναικών στην ίδια περιοχή των Ιωαννίνων και σε ανύποπτο χρόνο οπότε έβρισκε ευκαιρία έκλεβε ρούχα, κυρίως εσώρουχα από το μπαλκόνι των νεαρών κοριτσιών.


Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων.


Πηγή: topneagr.fbe.gr

google-site-verification: googledd843cc8cd9e15a6.html